KTQS # 729 LANDASAN POKOK / Tsalatsatul Ushul (3-habis)

KTQS # 729

3 LANDASAN POKOK / Tsalatsatul Ushul (3-habis)

Saudaraku, semoga Allah senantiasa membimbing anda untuk taat kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Islam yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim adalah ibadah kepada Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.

Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia dan hanya untuk itu sebenarnya mereka diciptakan-Nya, sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada-Ku”. (QS. Adz-Dzaariyaat : 56). Ibadah dalam ayat ini, artinya : Tauhid.

Dan perintah Allah yang paling agung adalah Tauhid, yaitu : Memurnikan ibadah untuk Allah semata-mata. Sedang larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu : Menyembah selain Allah di samping menyembah-Nya.

Allah Ta`ala berfirman yang artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Nya”. (QS. An-Nisaa : 36).

Kemudian, apabila anda ditanya : Apakah tiga landasan utama (tsalatsah al-ushul) yang wajib diketahui oleh manusia?

Maka hendaklah anda jawab, Yaitu :

1. Mengenal Tuhan Allah `Azza wa Jalla (ma`rifatullah),

2. Mengenal agama Islam (ma`rifatu diin al-Islam),

3. Mengenal Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam (ma`rifatur rasul).

 

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *