KTQS # 614 DOA IFTITAH (bag-1)

KTQS # 614

DOA IFTITAH (bag-1)

Doa iftitah adalah doa yg dibaca setelah Takbir dan sebelum membaca al-Fatihah di rakaat pertama saja, ini adalah doa memuji Allah dan menyanjung-Nya, diperintahkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadits :

“Tidak sempurna shalat seseorang sebelum dia bertakbir, memuji Allah ‘azza wa jalla, menyanjungnya, dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya…”. (H.R Abu dawud dan Hakim)

☑ ada 3 macam bacaan doa iftitah yang paling sering Rasulullah Saw baca, yaitu:

1. Allahhuma baa’id baynii wa bayna khathaa yaa ya kamaa baa’ad ta baynal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqinii min khathaa yaa ya kamaa yunaqqatstsawbul abyadhdhu minaddanas, Allahummaghsilnii min khathaa yaa ya bil maa I watstsalji wal barad. (H.R Abu dawud)

2. Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharassamaawaati wal ardh hanifammusliman wa maa anaa minal musyrikiina. Inna shalaati wa nusukii wa mahyaa yaw a mamaatii lillaahi rabbil ‘aalamin. Laa syariika lahu wa bidzaa lika umirtu wa anaa awwalul muslimiina (wa ana awwalu mislimin). Allahumma antal malik, laa ilaaha illaa antaa subhaa naka wabihamdika anta  wa a naa ‘abduka dhalamtu nafsii, wa’ taraftu bidzanbii, faghfirlii dzanbi jamii’an innahu laa yaghfirudzdzunuba illaa anta, wah dinii li ahsanil akhlaaqi laa yahdii liahsanihaa illaa anta, washshrif ‘annii sayyiahaa laa yashshrifu ‘anni sayyiahaa illaa anta labbayka wasa’ dayka, wal khayrukulluhu fii yadayka. Wasysyarru laysa ilayka. Walmahdiyyu man hadayta. Anaa bika ilayka laa manjaa wa laa malja-a minka illaa ilayka. Tabaarakta wa ta’aa layka astaghfiruka wa atuubu ilayk. (HR Muslim)

3. Subhaanaka Allahumma wabihamdika wa tabaa rakasmuka wa ta’aa laa jadduka wa laa ilaaha ghayruka. (HR Abu dawud dan hakim)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *