KTQS # 1354 SURAT YANG BIASA RASULULLAH BACA SAAT SHALAT FARDHU (2)

SURAT YANG BIASA RASULULLAH BACA SAAT SHALAT FARDHU (2)

> Shalat Zhuhur dan Ashar

Nabi saw biasa membaca surat As-Sajdah dan surat yang sepanjang itu.

DALILNYA :
Dari Abu Sa’id Al Khudri, “Kami mengira-ngira panjang shalat Rasulullah saw ketika shalat zhuhur dan ashar. Kami mengira-ngira dua rakaat pertama beliau pada shalat zhuhur yaitu sekadar bacaan surat Alif laam miim tanzil (As Sajdah). Dan kami mengira-ngira dua rakaat terakhir beliau sekitar setengah dari itu. Dan kami mengira-ngira dua rakaat pertama beliau pada shalat ashar itu seperti dua rakaat akhir beliau pada shalat zhuhur. Dan dua rakaat terakhir beliau pada shalat ashar itu sekitar setengahnya dari itu” (HR. Muslim 452).

> Shalat Maghrib

Rasulullah Saw pernah membaca surat At-Thur, Al-A’raf, dan Al-Mursalat.

DALILNYA :
Dari Jubair bin Math’am, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw membaca surat At-Thuur pada shalat maghrib”. (HR. Muslim 463)

Dari Marwan bin Hakam, ia berkata,
“Zaid bin Tsabit bertanya kepadanya, ‘Mengapa engkau membaca surat yang pendek-pendek ketika shalat maghrib? Aku pernah melihat Rasulullah saw membaca surat yang paling panjang’. Marwan berkata, ‘wahai Abu Abdillah, apa yang engkau maksud surat yang paling panjang?’. Ia menjawab, Al A’raf” (HR. An Nasa-i 989)

Ibnu Abbas berkata, “Bahwa Ummul Fadhl mendengarnya membaca surat wal mursalaati ‘urfaa. Kemudian Ummul Fadhl berkata, ‘wahai anakku, demi Allah engkau telah mengingatkan aku dengan bacaan surat ini bahwa ini adalah surat yang dibaca ketika shalat maghrib terakhir yang dilakukan Rasulullah saw‘”. (HR. Al Bukhari 763, Muslim 462)

> Shalat Isya

Nabi saw biasa membaca airat Asy-Syam dan Al- A’laa.

DALILNYA :
“(Haditsnya panjang)…Bacalah was syamsi wad dhuhaaha (Asy Syams) dan sabbihisma rabbikal a’laa (Al A’laa) atau semisalnya’” (HR. Al Bukhari 6106, Muslim 465).

Namun, dari itu semua tak mengapa membaca surat-surat lainnya yang kita hapal.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *