KTQS # 1268 TENTANG ANAK ANGKAT

KTQS # 1268

TENTANG ANAK ANGKAT

Allah memerintahkan anak-anak angkat untuk dinasabkan ke bapak mereka (yang sebenarnya) bila diketahui, tetapi jika tidak diketahui siapa bapak yang asli, maka mereka dianggap sebagai saudara seagama.

Allah mengharamkan anak angkat dinasabkan kepada pengadopsi (ayah angkat) secara hakiki, bahkan anak-anak juga dilarang bernasab kepada selain bapak mereka yang asli.

Allah Swt berfirman. “Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang lebih baik dan adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Ahzab : 4-5)

Nabi Saw bersabda, “Barangsiapa yang disebut bukan kepada bapaknya atau berafiliasi bukan kepada walinya, maka baginya laknat Allah yang berkelanjutan”. (Hadits Riwayat Abu Daud)

Anak angkat tidak mempunyai hak waris tp boleh diberi harta selagi hidup. Karena harta waris adalah hak anak anak kandung.

Dalilnya, Firman Allah swt, “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)”. (Al-Ahzab : 6)

Kesimpulan, anak angkat tidak mendapatkan waris dari kedua orangtua angkatnya & Anak angkat tidak boleh bernasab kepada orangtua angkatnya serta orangtua angkatnya wajib memberitahu kepadanya tentang orangtua kandungnya.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *