KTQS # 1029 NIKAH, TALAK, CERAI, RUJUK (NTCR) – 6

KTQS # 1029

NIKAH, TALAK, CERAI, RUJUK (NTCR)

– Ringkasan Mudah Sesuai Sunnah (6 dari 6 – habis)
3. Rukun Rujuk
Adapun rukun rujuk ada tiga, yaitu:
I. Isteri dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Isteri telah di campuri oleh mantan suami sebab bila belum di campuri tidak ada iddah dengan demikian tidak boleh Rujuk (Maksudnya pasangan suami istri ini sudah bercampur setelah aqad nikah).
b. Isteri di dalam keadaan talak raj’i (Talak 1 & 2) sebab dalam keadaan talak ba’in (Talak 3) baik berupa fasakh, khulu’ itu tidak boleh.
II. Suami dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Baligh (dewasa).
b. Berakal (tidak dalam keadaan gila atau mabuk)
c. Dengan kemauan sendiri (tidak di paksa).
III. Sighat (ucapan)
Cara merujuk yang di lakukan oleh suami ada dua macam, yaitu: dengan sharih (jelas) dan dengan cara kinaya (sindiran). Pada waktu suami mengucapkan Rujuk sebaiknya ada dua orang saksi yang adil.
IV. Hikmah Rujuk
Adapun hikmah rujuk adalah:
a. Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nikah baru, setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri.
b. Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami isteri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu, maupun tenaga atau pikiran.
Demikian kajian ringkasan NTCR sesuai sunnah. Semoga bermanfaat.
Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *